Top
کادر آموزشی - اجرایی - تربیتی 
 
دبستان نورا با همکاری مجموعه ای از بهترین و باسابقه ترین معلمان در کنار کادر اجرایی
جوان و با انگیزه ، فضایی امن و شاد برای دانش آموزان فراهم نموده است .

 کادر آموزشی :                                                                                                

آموزگار پیش دبستان: سرکار خانم عسگری                                                      

آموزگار پایه اول : سرکار خانم بیطرفان - سرکار خانم انصاری                                                                 

آموزگار پایه دوم : سرکار خانم برقی                                                               

آموزگار پایه سوم : سرکار خانم محمودی                                                                    

آموزگار پایه چهارم: سرکار خانم جزینی                                                               

آموزگار پایه پنجم : سرکار خانم صفری                                                                  

آموزگار پایه ششم : سرکار خانم مرشدزاده                                                           

کادر اجرایی - تربیتی  :

مدیر داخلی و مشاور : سرکار خانم قهرمانی

معاون انضباطی : سرکار خانم مجیری

معاون انضباطی : سرکار خانم شریعتی

 معاون آموزشی : سرکار خانم سعیدی

معاون تربیتی : سرکار خانم شادمهری 

 معاون اجرایی : سرکار خانم دباغ